Có phải quý vị ưa giao tiếp bằng ngôn ngữ không phải là tiếng Anh?

Dịch vụ thông dịch viên miễn phí qua điện thoại

Hội đồng cung cấp dịch vụ thông dịch viên miễn phí, dễ sử dụng. Để nói chuyện với nhân viên Hội đồng bằng tiếng Việt, xin hãy gọi số 8692 2946.

Quý vị sau đó sẽ được cung cấp lựa chọn được nối máy để nói chuyện với Hội đồng với sự có mặt của thông dịch viên, hoặc nghe các thông tin bằng tiếng Việt đã được
ghi âm về các chủ đề quan trọng.

Thông dịch viên miễn phí có mặt tận nơi

Thông dịch viên có mặt tận nơi cũng có thể được thu xếp theo cuộc hẹn. Nếu quý vị muốn gặp nhân viên của City of Boroondara với sự có mặt của thông dịch viên, xin hãy gọi dịch vụ thông dịch viên qua điện thoại của Hội đồng ở số 8692 2946 và với sự giúp đỡ của thông dịch viên này trên điện thoại, hãy yêu cầu nhân viên Hội đồng thu xếp giờ giấc cuộc hẹn cho quý vị.

Thông tin miễn phí, được in ấn, bằng ngôn ngữ của quý vị

Nếu quý vị muốn nhận được từ Hội đồng các thông tin được in ấn, ở ngôn ngữ không phải là tiếng Anh, xin hãy gọi dịch vụ thông dịch viên miễn phí qua điện thoại của
Hội đồng ở số 8692 2946 và với sự giúp đỡ của thông dịch viên này trên điện thoại,
hãy yêu cầu nhân viên Hội đồng thu xếp để quý vị có các thông tin được in ấn.